Đặt vấn đề:

 • Cách đưa Switch RFS4000/RFS6000/RFS7000 về mặc định ?
 • Sử dụng CLI (command line interface) để đưa AP7522E, AP7532 về mặc định ?

Áp dụng:

 • Access Point Motorola/Symbol/Zebra : AP5131, AP7131, AP7502, AP7522, AP7532,...
 • RFS Switch: RFS4000, RFS6000, RFS7000,
 • NX Series: NX5500, NX7500,...

Giải quyết vấn đề:

Những hướng dẫn dưới đây sẽ không có tác dụng với AP650 và AP6532 vì chúng không có cổng Console.

Xem thêm:

 

Trong bài viết hướng dẫn này sẽ được thực hiện qua cổng giao tiếp Console port .

Xem thêm:

Đối với các thiết bị WiFi chạy Firmware WiNG có 3 thế hệ như sau:

1. Trên WiNG verssion 4.X thì sẽ có 2 mật khẩu mặc định : motorola hoặc superuser.

2. Đối với WiNG trước version 5.7 : Username/Password: admin/motorola hoặc admin123

3. Đối với WiNG version sau 5.7: Username/Password: admin/admin123

 

Chuẩn bị:

 • Máy tính cài đặt Telnet/SSH. Chẳng hạn sử dụng Putty
 • Cáp chuyển đổi  USB-Serial
 • Thiết bị AP, RFS Switch , NX Switch có Console port.

Serial Baud rate của AP, RFS Switch, NX Switch

 • Đối với các thiết bị AP, RFS cũ : 19200
 • Đối với các thiết bị mới: 115200

 

Thực hiện

1. Trên Firmware WiNG 4.x thực hiện:

Từ màn hình CLI console gõ :

 • User name: reset
 • Pasword: resetDefaultPassword

2. Trên Firmware WiNG 4.3.X thực hiện:

a. Truy cập console tới AP, RFS Switch, Controller,..

b. Bấm Esc (escape) để truy cập tới dấu nhắc: boot>

c. Gõ ‘set  factory_default’ để thay đổi. Lưu ý: License sẽ bị xóa khỏi Switch contoller

d. Gõ ‘go’ để reset Switch

e. Từ dấu nhắc, gõ ‘cli’ để truy cập tới command line interface

f. Nhập mật khẩu mặc định. Lưu ý: Mặc định mật khẩu admin là superuser

Ví dụ:

3. Đối với Firmware WiNG 5.X

Từ dấu nhắc:

 • Username: reset
 • Password:FactoryDefault

Ví dụ:

Chú ý:

 • Các bước thực hiện trên đây chỉ có thể thực hiện bằng kết nối cổng Console.
 • Tất cả cấu hình, file logs, file thống kê đều bị xóa khỏi bộ nhớ.
 • Mặc định VLAN1 sẽ được gán cho tất cả các cổng vật lý chế độ access mode.
 • Tất cả card Radio đểu bị tắt đồng nghĩa các WLAN/ Country Code cũng không được gán thông số.

Xem thêm:

Cheer !


Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com