Đặt vấn đề:

 • Cách nâng cấp Firmware AP7532 bằng command line (CLI) ?
 • Sử dụng USB Drive để nâng cấp Firmware Switch Controller  RFS, NX Series ?

Giải quyết vấn đề:

Để nâng cấp Firmware trên WiNG Controller hoặc AP từ dòng lệnh sử dụng một trong những cách dưới đây:

 • FTP Server
 • TFTP Server
 • USb Drive ( sử dụng cho SW Controller )

Môi trường hoạt động:

 • WiNG 5.x
 • WiNG controllers
 • WiNG APs (Non Express)
 • TFTP
 • FTP
 • USB
 • CLI

Thực hiện:

Chuẩn bị

 • FTP Server hoặc TFTP Server (tftpd32 chẳng hạn).
 • File Firmware copy vào thư mục gốc của FTP Server , TFTP Server hoặc USB Drive
 • SSH Client hoặc Putty.exe.
 • Cáp Console

Tiến hành nâng cấp: Sử dụng SSH hoặc console cáp để truy cập vào AP hoặc SW Controller và thực hiện theo các dòng lệnh dưới đây:

Sử dụng FTP Server:

>en
#upgrade ftp://<username>:<password>@<ftp-server-IP>/filename.img
#show boot
--------------------------------------------------------------------------------
    IMAGE            BUILD DATE             INSTALL DATE          VERSION
--------------------------------------------------------------------------------
 Primary       07/16/2016 03:06:45     05/09/2017 15:41:09     5.8.4.0-034R
 Secondary     02/23/2017 16:53:24     04/11/2017 15:18:16     5.8.6.0-011R
--------------------------------------------------------------------------------
Current Boot       : Primary
Next Boot          : Secondary
Software Fallback  : Enabled
#reload
The system will be rebooted, do you want to continue? (y/n): y

Sử dụng TFTP Server

>en
#upgrade tftp://<tftp-server-IP>/filename.img
#show boot
--------------------------------------------------------------------------------
    IMAGE            BUILD DATE             INSTALL DATE          VERSION
--------------------------------------------------------------------------------
 Primary       07/16/2016 03:06:45     05/09/2017 15:41:09     5.8.4.0-034R
 Secondary     02/23/2017 16:53:24     04/11/2017 15:18:16     5.8.6.0-011R
--------------------------------------------------------------------------------
Current Boot       : Primary
Next Boot          : Secondary
Software Fallback  : Enabled
#reload
The system will be rebooted, do you want to continue? (y/n): y

 

Sử dụng USB Drive ( Chỉ sử dụng cho SW Controller có USB Slot)

- Mount USB vào SW Controller bằng dòng lệnh dưới đây:

>en
#cd usb1

- Kiểm tra USB đã được mount vào SW chưa và đã có file Firmware chính xác cần nâng cấp:

#dir usb1
Directory of usb1:/
-rw- 103317504 Thu Dec 26 17:51:24 2016 RFS4000-5.8.6.0-011R.img

- Tiến hành nâng cấp:

#upgrade usb1:/filename.img
#show boot
--------------------------------------------------------------------------------
    IMAGE            BUILD DATE             INSTALL DATE          VERSION
--------------------------------------------------------------------------------
 Primary       07/16/2016 03:06:45     05/09/2017 15:41:09     5.8.4.0-034R
 Secondary     02/23/2017 16:53:24     04/11/2017 15:18:16     5.8.6.0-011R
--------------------------------------------------------------------------------
Current Boot       : Primary
Next Boot          : Secondary
Software Fallback  : Enabled
#reload
The system will be rebooted, do you want to continue? (y/n): y

Lưu ý: Đối với NX95xx và NX96xx cần rút USB ra trước khi reboot.

Xem thêm:

 

Cheer !

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com