Đặt vấn đề:

•Làm thế nào tôi có thể calibrate máy in mã vạch PC23d bằng tay ?

•Tôi có thể calibrate nhãn PC43d mà không có màn hình hiênr thị ?

•Tôi có thể in nhãn Test Label Set trên máy in mã vạch để bàn ?

Giải quyết vấn đề:

Thực hiện các bước sau đây:

1.Tắt máy in và đợi khoảng 30 giây.

2.Mở máy in lại. Máy in sẽ khởi động theo tuần tự bình thường và tất cả các đèn icon đều sáng, từng đèn một sẽ tự động tắt.

3.Khi chỉ còn lại duy nhất 1 đèn LED sáng, nhấn và giữ ‘Feed/Pause’.

4.Nhãn đầu tiên cảu ‘ Calibration Test Label’ sẽ được in ra , nhả ‘Feed/Pause’

        Nó sẽ in ra bốn nhãn Test Labels.

Nội dung Test Labels của PC23d và PC43t mẫu như sau:

Trang đầu tiên
Serial Port Settings
Baud Rate:
DEFAULT: "115,200"
Data Bits:
DEFAULT: "8"
Parity:
DEFAULT: "None"
Stop Bits:
DEFAULT: "1"
Flow Control
Hardware:
DEFAULT: "Disable"
ENQ/ACK:
DEFAULT: "Disable"
XON/XOFF To:
DEFAULT: "Disable"
XON/XOFF From:
DEFAULT: "Disable"
New Line Character:
DEFAULT: "CR/LF"


Trang thứ 2
Ethernet Settings
MAC ADDRESS: (NOT­EDITABLE)
Primary DNS Server:
Secondary DNS Server:
Ethernet IPv4 Settings
IP Assignment Method:
DEFAULT: "DHCP"
IP Address:
Subnet Mask:
Default Router:
DHCP Response:
Ethernet IPv6 Settings
IP Assignment Method:
DEFAULT: "Automatic"
IP Address:

Trang thứ 3
Media & Printing Configuration
Media Type:
DEFAULT: "Media with Gaps"
Print Method:
DEFAULT: "With Ribbon (TTR)" if TTR­Capable. "No Ribbon (DT)" otherwise
Print Area

Media Mrgin (X):
DEFAULT: "0.12 inch"
Media Width:
DEFAULT: "4.13 inch"
Media Length: (No 'DEFAULT')
Start Adjust:
DEFAULT: "0.55 inch"
Stop Adjust:
DEFAULT: "0 inch"
Action
Power Up Action:
DEFAULT: "No Action"
Head Down Action:
DEFAULT: "No Action"

Trang thứ 4
System Information
Firmware Version:
Product Name:
Printer Configuration Number:
Printer Serial Number:
System Name: <First­Four­Chars of Config Number >­
Command Language:
Printhead Resolution: (in dots­per­mm)
Mean Printhead Resistance:
Flash Memory Information
Available Memory:
Total Memory:
Total RAM:
Free RAM:

Áp dụng:

·         Máy in mã vạch : PC23d, PC43d, PC43t.

·         Printers Hardware: HON PC23d (Icon) Desktop Printer

·         Printers Hardware: HON PC43 (Icon) Desktop Printer

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com