Đặt vấn đề:

  • AP7532 Controller không nhìn thấy hay quản lý được các AP7532 phụ thuộc ?
  • AP7522E Controller  không quản lý được các AP7522E phụ thuộc khi kết nối với Router hoặc Switch Layer 3 ?

Áp dụng:

  • AP75xx with WiNG Express interface
  • AP65xx with WiNG Express interface
  • WiNG Express 5.x

Nguyên nhân:

  • Theo mặc định, các AP phụ thuộc kết nối với Virtual Controller thông qua layer 2. Tuy nhiên trong môi trường định tuyến (Layer 3), miền quảng bá layer 2 bị “drop” . do vậy các Controller không thể quản lý các AP phụ thuộc.

Giải quyết vấn đề:

Dưới đây là cách khắc phục Controller trên Layer 3

1. Đăng nhập trên AP phụ thuộc (AP adopt) - trên trình duyệt Web

2. Dưới tab Configuration > Basic

3. Bên dưới Controller Adoption > . Click chọn Add

4. Nhập IP Address hoặc Hostname của AP Controller

5. Click chọn Update, và Apply

Lưu ý :

  • Chúng ta có thể sử dụng SW Controller thay vì sử dụng Virtual Controller
  • Khi sét một AP là phụ thuộc trên Virtual Controller hoặc là một AP chạy độc lập, thì khi chúng làm việc thì nhất quyết tất cả AP phải cùng subnet, hay cùng miền quảng bá.

Xem thêm:

 

 

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com