Đặt vấn đề:

  • Symbol MC9190-G không thể connect tới WiFi dù điền đúng mật khẩu ?
  • Cách kêt nối WiFi cho Zebra MC9190-G ?
  • Cách kết nối WiFi cho máy kiẻm kho Motorola MC9190-G ?
  • Kết nối WiFi trên Windows Mobile 6.5 ?

Giải quyết vấn đề:

Để giải quyết một số điểm khi cần kết nối WiFi trên Windows Mobile cũng như trên các dòng máy kiểm kho Symbol/Motorola/Zebra chúng ta cần thực hiện một số bước sau đây.

Bước 1: Cấu hình card mạng MC9190-G

Thay đổi một số tùy chọn trong Option

1. Chọn Card mạng/ Click vào Fusion như hình mô tả dưới đây để cài đặt

2. Click chọn Options

3. Bỏ tích Ad-Hoc Networks. Click Save để lưu

4. Bỏ tích Enable 802.11d. Click Save để lưu

5. Tích chọn cả hai băng tần : 2.4GHz và 5 GHz. Click Save để lưu

Bước 2: Tạo kết nối tới bộ phát WiFi

1. Chọn Find WLANS

Card mạng sẽ dò tìm các mạng khả dụng

2. Tạo Profile cho mạng muốn kết nối. Click đúp vào SSID muốn kết nốiLần lượt chọn Next cho các thông số mặc định của mạng wifi đó

Click Next để tiếp tục

Click Next để tiếp tục

Tích chọn Pass-pharase để lựa chọn nhập ký tự thuộc symbol, bảng chữ cái, và số.

Nhập Password. Sau đó chọn Next

Chọn Next để tiếp tục

Click Next - mặc định

Click Save để lưu cấu hình Profiles. Sau đó click đúp vào Profiles vừa tạo và chọn Connect

Chúc các bạn thành công !

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com