Đặt vấn đề:

  • Các bước để hủy lệnh in trên máy in mã vạch Sato CL608e ?

Giải quyết vấn đề:

Khi chúng ta gửi một lệnh in tới máy in, khi đó lệnh in được gửi tới bộ nhớ của máy in, để hủy lệnh in cần thực hiện các bước sau đây:

1. Sử dụng phím LINE để đưa con trỏ nhấp nháy tới YES như hình bên dưới

cancel print job cl608e

2. Chọn phím FEED để thực hiện thao tác hủy lệnh in.

ÁP dụng:

  • Máy in mã vạch Sato CL608e

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com