Đặt vấn đề:

  • Cách đưa bộ phát Motorola AP5131 về mặc định ?

Áp dụng:

  • Motorola AP5131
  • WiNG OS
  • IEEE802.11 a/b/g

Giải quyết vấn đề:

Các bước để Factory Reset Default Motorola AP5131

1. Sử dụng Cable Console kết nối với AP5131 và máy tính.

2. Sét các thông số cáp Console: baute: 19200, databits: 8, 1 stopbit, no parity, no flow control

3. Bấm ESC hoặc ENTER để truy cập vào AP5131 CLI.

4. Khởi động lại AP5131 bằng cách tháo cáp LAN ra sau đó cắm lại.

5. Bấm ESC trong vòng 3s để xuất hiện thông báo: "Press escape key to run boot firmware."

6. Gõ theo cú pháp sau: "Boot> passwd default"

7. Sau đó khơi động lại AP5131 bằng cú pháp: "Boot> reset system"

8. Tài khoản mặc định: admin/motorola

Thông tin thêm: Thông số cổng Console trên AP5131

Speed (baud): 19200

Data bits: 8

Stop bits: 1

Parity: None

Flow control: XON/XOFF

 

Mật khẩu mặc định có thể là “symbol” thay vì “motorola”

 

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com