Dưới đây là các thông số mô tả cấu hình cổng Serial Com trên máy in mã vạch Zebra bằng trình duyệt Web:

Baud: Sét tốc độ in của đường truyền từ máy tính tới máy in. Mặc định 9600. Khoảng tốc độ truyền từ 2400 - 115200Kbps.

Data bits: Sét bít dữ liệu được mã hóa đồng bộ với máy tính. 7 bits hoặc 8 bits

Parity:Sét bits kiểm tra tính chẵn, lẻ hoặc không kiểm tra: Odd, Even, None.

Host handshake: Thiết lập kết nối , giao tiếp hoặc không giữa máy in và máy tính trong quá trình truyên dữ liệu.

Serial Comm: Sét kiểu cổng Serial Com sử dụng. RS232

Áp dụng:

  • High Performance , Midrange , Desktop & Wristband , Print Engines ,110Xi4 , 140Xi4 , 170Xi4 , 220Xi4 , R110Xi , R110Xi HF , R170Xi ,110XiIIIPlus , 140XiIIIPlus , 170XiIIIPlus, 220XiIIIPlus , 105SL , S4M, ZM400 , ZM600 , RZ400 , RZ600 , GX420t , GX420d , GX430t ,GK420t , GK420d , LP 2824 Plus , TLP 2824 Plus , 110PAX4 ,170PAX4 , R110PAX4 , ZT410 , ZD500R , ZT420 , GK888T ,GK888D , ZT220 , ZT230 , 105SLPlus , ZD500 , R110Xi4 , GC420t ,GC420d , ZE500 , ZD410 , ZD420

Lưu ý: Khi sét các thông số xong, click Submit Changes để lưu tạm thời hoặc Reset Changes để đưa các thông số về mặc định.

Xem thêm:

 

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com