Đặt vấn đề:

  • Cách xóa bỏ 2 lần xuống dòng sau mỗi lần đọc mã vạch trên YJ5900 ?
  • Xóa bỏ nhảy ô (cột) - Tab key sau mỗi lần đọc Youjie 5900 ?
  • Cách sét máy đọc YJ5900 về mặc định nhà sản xuất ?
  • Cách sét xuống dòng sau mỗi lần đọc mã vạch trên YJ5900 ?

Áp dụng:

  • Honeywell Ỵ5900.
  • Máy đọc mã vạch YJ5900

Giải quyết vấn đề:

Sử dụng Quick Start Guide tìm đến Code : Recall Defaults. Và cho máy đọc mã đó:

Hoặc sử dụng Code trên User Guide - Tài liệu hướng dẫn YJ5900

 

Xem thêm:

Cheer !

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com