Đặt vấn đề:

  • Cách đặt địa chỉ IP tĩnh cho bộ đọc RFID FX7500 ?
  • Sét IP tĩnh cho FX7500 bằng Web Console ?

Giải quyết vấn đề:

Các bước thao tác:

1. Mở trình duyệt Web và điền địa chỉ : tên thiết bị đọc RFID chẳng hạn như: FX7500CD3B1E  

2. Đăng nhập vào thiết bị:

3. Click chọn Communication

4. Click chọn Obtain IP Address via DHCP to Off  

5. Click chọn Set Properties.  Khi này chúng ta có thể sét địa chỉ IP tĩnh cho FX7500.

6. Click chọn Commit/Discard . Click chọn Commit để lưu

7. Cửa sổ thông báo: Reader IP Address config has changed. Needs reader reboot to take effect . Khi này chúng ta reset lại thiết bị và sử dụng địa chỉ IP tĩnh vừa đặt để truy cập.

Chúc các bạn thành công !

 

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com