Đặt vấn đề:

  • Cách nâng cấp Firmware Motorola Ap5131 ?
  • How to Upgrade Firmware Motorola AP5131 ?

Áp dụng:

  • Motorola AP5131
  • Motorola AP7131

Giải quyết vấn đề:

Chuẩn bị:

  • SSH Client - Putty.exe
  • Cable Console.
  • TFTP Server - tftpd32 chẳng hạn.

Để nâng cấp Firmware Motorola AP5131, chúng ta thực hiện các bước sau đây:

Bước  1: Copy file Firmware vào thư mục gốc của tftp server hoặc ftp Server.

Bước 2: Thực hiện các câu lênh theo mẫu dưới đây

Sử dụng TFTP Server

admin(system)>fw-update

admin(system.fw-update)>set file <filename-đầy đủ đuôi mở rộng>

admin(system.fw-update)>set server

admin(system.fw-update)>save

admin(system.fw-update)>update tftp  

 

Sử dụng FTP Server

admin>system

admin(system)>fw-update

admin(system.fw-update)>set file

admin(system.fw-update)>set server

admin(system.fw-update)>set user

admin(system.fw-update)>set passwd <ftp-user-password/1 to 39 characters>

admin(system.fw-update)>save

admin(system.fw-update)>update ftp  

 

AP5131 sẽ khởi động lại và chay Firmware mới.

Xem thêm:

Cheer !

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com