Đặt vấn đề:

  • Sử dụng câu lệnh đọc, ghi lên thẻ Tags ?

Giải quyết vấn đề:

Những tham số dưới đây về câu lệnh RFID hỗ trợ PM43

  •TAGFIELD – Định nghĩ trường dữ liệu trong bộ nhớ RFID tags.

  •TAGFORMAT – Chỉ ra định dạng của dữ liệu để đọc hoặc ghi tới thẻ RFID Tag.

  •TAGPROTECT – Bảo vệ dữ liệu tránh ghi đè

  •TAGREAD – đọc một trường RFID tag.

  •TAGWRITE – ghi dữ liệu tới trường dữ liệu thẻ RFID tag.

Ví dụ mẫu 1: EPCglobal Class 1 Gen 2 Tag

10 FILTER$ = "3"

20 PREFIX$ = "0614141"

30 ITEM$ = "100734"

40 SERIAL$ = "2"

50 TAGFIELD "@EPC"

60 TAGFORMAT "SGTIN-96"

70 TAGWRITE FILTER$, PREFIX$, ITEM$, SERIAL$

Ví dụ mẫu 2: ISO 18000-6B Tag

10 TAGFIELD "@DATA",10,12

20 TAGFORMAT "EPC-URN"

30 TAGWRITE "urn:epc:tag:sgtin-96:3.0614141.100734.2"

Áp dụng:

  • Máy in mã vạch : PC23d, PC43d, PC43t, PM23, PM43, PM4i, PX4i, PX6i

 

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com