Đặt vấn đề:

  • Cách cấu hình NAT trên AP75xx sử dụng WiNG Express ?
  • Áp dụng:
  • AP65xx with WiNG Express GUI
  • AP75xx with WiNG Express GUI
  • AP65xxE
  • AP75xxE
  • WiNG Express 5.8.x

Giải quyết vấn đề:
*** Lưu ý: Cần lưu tất cả các cài đặt bằng cách click vào Apply sau mỗi lần cấu hình***

A. Tạo VLAN và Internal VLAN

1. Đăng nhập vào AP Virtual Controller trên tình duyệt Web (GUI  Interface)

2. Đi tới Configuration > Access Points

3. Cick vào o check box Virtual Controller

4. Bên dưới IP Settings. Click Add

5.  Tạo VLAN 1 mặc định.

6. Nhập địa chỉ IP cho VLAN 1: chẳng hạn 10.10.10.1/24 chẳng hạn.

7. Click Apply để lưu.

8. Thực hiện lại các bước 4 - 7 để tạo Internal VLAN. Chúng ta sử dụng VLAN ID 100 cho bài viết này chẳng hạn: 192.168.100.1/24

B. Tạo WLAN và Map vào Internal VLAN

1. Đi tới Configuration > Wireless

2. Bên dưới Wireless LAN click chọn Add

3. Tạo Wireless LAN cho VLAN 100

C. Tạo DHCP cho Internal VLAN

1. Di chuyển tới Configuration > Services

2. Tích chọn vào Enable DHCP Server

3. Click chọn Add

4. Tạo dải IP cần cấp cho Client

D. Cấu hình WAN

1. Di chuyển tới Configuration>WAN

2. Bên dưới WAN Settings. Tích chọn Enable WAN

3. Nhập IP cho các VLAN cần thiết

4. Bên dưới NAT Interface Settings . Cick chọn Edit VLAN100. TÍch chọn NAT

 

E. Cấu hình GE port

1. Di chuyển tới Configuration > LAN

2. Dưới LAN Port Settings tích chọn Edit

3. Nhập VLAN ID 1, 100 vào như hình dưới đây

 

Lưu ý thêm: Hãy đảm bảo rằng các VLAN cấu hình trên AP cùng VLAN trên các SW port mà AP kết nối tới.

Xem thêm:

 

Cheer !

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com