Đặt vấn đề:

   •Làm thế nào để clean boot CV31 ?

   •Cách load CV31 về giá trị mặc định nhà sản xuất ?

Giải quyết vấn đề:

Để thực hiện cleant boot CV thực hiện theo các bước dưới đây:

1.Shut down CV31. Bằng cách ấn và giữ nút màu vàng, sau đó chọn “shutdown” từ menu.

2.Ấn và giữ nút màu vàng để khởi động CV31

3.Tiếp tục giữ cho tới khi xuất hiện tin nhắn nhắc” Release IO button” xuất hiện. Nhả giữ phím màu vàng.

4.Một dòng tin nhắn trạng thái xuất hiện “ Enter first key in 20 seconds”. Bấm phím bất kỳ trên CV31. ( ví dụ: ấn P1 ).

5.Một tin nhắn khác xuất hiện “ Press any other key on the keyboard” . ( ví dụ : ấn P2 ).

6.Một tin nhắn mới xuất hiện: “ Reconfirm first key in 6 seconds”. Bấm phím đã bấm ở bước 4 ( ví dụ : P1).

7.Một tin nhắn xuất hiện : “ Reconfirm second key in 6 seconds”. Bấm phím đã bấm ở bước 5. ( ví dụ :bấm P2)

8.Nếu quá trình thao tác chính xác, một tin nhắn sẽ xuất hiện “ Clean boot confirmed”. Nếu thao tác không chính xác, vui lòng thao tác lại từ bước 1.

9.Nếu quá thời gian thao tác trong bước 4 – bước 7 , quá trình clean boot sẽ bị hủy bỏ và phải thực hiện lại từ bước 1.

Áp dụng:

    •  Mobility Hardware: CV3x

 

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com