Đặt vấn đề:

  • Tại sao tôi không truy cập được AP6532/AP6521/AP6511/AP650/AP621 trên trình duyệt Web ?
  • Không truy cập được AP6511/AP6532 trên GUI ( Graphic User Interface ) ?

Ấp dụng:

  • WiNG 5.4.1 and above
  • AP6511
  • AP6521
  • AP6532
  • AP621
  • AP650

Giải quyết vấn đề:

Nếu AP tách biệt khỏi thiệt bị Controller ( AP sét Virtual Controller và SW Controller )-AP chạy đọc lập (Standalone).

a. Connect tới AP bằng CLI (Command Line Interface ) - sử dụng SSH Client hoặc Putty

b. Chúng ta sét “memory profile” ở trạng thái standalone

ap6521-42D150>en
ap6521-42D150#self
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
ap6521-42D150(config-device-FC-0A-81-42-D1-50)#memory-profile standalone
Note: memory-profile change will take effect after device reboot
ap6521-42D150(config-device-FC-0A-81-42-D1-50)#com wr

Nếu AP là phụ thuộc vào Controller

a) Connect AP tới Controller

b) Sét memory profile tới AP Profile

rfs7000-17E1D4>en
rfs7000-17E1D4#conf
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
rfs7000-17E1D4(config)#profile ap6521 default-ap6521
rfs7000-17E1D4(config-profile-default-ap6521)#memory-profile standalone
Note: memory-profile change will take effect after device reboot
rfs7000-17E1D4(config-profile-default-ap6521)#com wr

Lưu ý: Memory-Profile sẽ có hiệu lực sau khi khởi động lại AP hoặc Controller.

Đảm bảo rằng https đã được enable trên managenment policy của AP hoặc Controller

Xem thêm:

Cheer !

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com