Đặt vấn đề:

  • Làm thế nào để add ENTER sau mỗi lần đọc mã vạch ?
  • Cách sét Carriage return ?
  • Cách add CR suffix ?

Giải quyết vấn đề:

Sử dụng Quick Guide đi kèm bên trong hộp máy: cho máy đọc mã vạch quét mã code:

“ Add CR Suffix All Symbologies” từ User Guide hoặc 

“ Add CR Suffix” từ Quick Guide trong hộp máy Hoặc cho máy đọc các mã dưới đây:

 Add Enter key Honeywell

Áp dụng:

•Máy đọc mã vạch Honeywell : 3800E, 3800EG, 3800i / 3800r / 38x0 / 4600g / 4800i / 56x0 / 58x0, Genesis 7580g, Granit 191Xi, Hyperion 1300g, Stratos 27xx, Voyager 12xxg, Voyager 1400g, VuQuest 3310g, Xenon 190X, Granit 1980i, Granit 1981i, Voyager 1602g, Voyager 1450g, Voyager 1452g, Voyager 1202gBF, YJ4600

 

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com