Đặt vấn đề: Cách cài đặt đại chỉ IP Address tĩnh với PrintSet ?

Giải quyết vấn đề:

Để cài đặt đại chỉ IP tĩnh sử dụng PrintSet, chúng ta cần chuẩn bị các công việc sau:

•Cài đặt PrintSet trên máy tính.

•Kết nối máy in với máy tính thông qua cổng USB 2.0 hoặc Serial.

Tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: Add máy in vào PrintSet

1.Click chọn ‘File’ > ‘ Add printer’.

2.Click chọn ‘Next’ > lựa chọn ‘USB’ hoặc ‘Serial’

3.Click chọn ‘Next’ và chương trình sẽ tự động tìm kiếm và nhận dạng loại máy in, lựa chọn máy in trong bảng danh sách sau đó click ‘Next’ cho tới khi ‘Finish’.

Bước 2: Gán địa chỉ IP cho máy in, thực hiện theo các bước dưới đây:

1.Click đúp tên máy in;

2.Chọn ‘Configuration’;

3.Di chuyển tới ‘Printer Setting’ > ‘Communicatión’ > ‘Ethernet’ > ‘IPv4’ hoặc IPv6’ . Lựa chọn IPv4 ( hiện nay đang sử dụng ) hoặc IPv6 

•‘IP Assignment Method’ chọn ‘Manual’;

•Trong dòng ‘IP Address’ , gõ địa chỉ IP cần sét;

•Trong dòng ’Subnet Mask;, gõ địa chỉ mặ nạ mạng của mạng;

•Trong dòng ‘ Default Router’, gõ địa chỉ lớp mạng – Default Gatway;

Bước 3: Lưu địa chỉ IP cho máy in: ‘Printer’ > ‘Apply’;

 

Áp dụng:

•Máy in mã vạch: PC43d, PC43t, PD41, PD42, PD43, PM23, PM43, PM4i, PX4i, PX6i, PC42

Xem thêm: https://mavachthudo.blogspot.com/search/label/TIPS-NEWS

 

 

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com