Đặt vấn đề:

  • Làm thế nào để remove ]C1 Code 128 trên Intermec CN51 ?

  • Tại soa lịa luôn có 3 ký tự ]C1 luôn hiển thị đầu khi đọc, quét mã vạch ?

  • Khi tôi đọc, quét mã vạch Code 128 trên máy Intermec CN51 tôi thấy 3 ký tự ]C1 ở phí trước các ký tự ?

Giải quyết vấn đề:

Để remove 3 ký tự ]C1 khỏi nội dung khi đọc, quét mã vạch ta cần vô hiệu hóa đọc code 128 trên Intermec CN51.

Do có nhiều phiên bản Firmware khác nhau, do đó cá bạn lưu ý khi cấu hình theo một trong các tùy chọn dưới đây:

  • 'Intermec Settings' > 'Data Collection' > 'Internal Scanner' > 'Symbologies' > 'Code 128/GSI-128' > 'Options' > Uncheck 'GS1-128 identifier'

  • 'Intermec Settings' > 'Data Collection' > 'Internal Scanner' > 'Symbologies' > 'Code 128/GSI-128' >Uncheck 'GS1-128 identifier'

  • 'Scanners and Symbologies' > 'Internal Scanner' > 'Symbologies' > 'Code 128' > 'Options' > Uncheck 'GS1-128 identifier'

Áp dụng:

  • Mobility Hardware: 730, CK3x(xx), CK6x(xx), CK7x, CN3(x), CN4(x), CN5x, CN7x, CS4x, CV3x

  • Operating Systems: Windows Mobile 2003, Windows Mobile 5, Windows CE 4.2, Windows Mobile 6.1, Windows Mobile 6.5, Windows Embedded Handheld, AndroidTin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com