Đặt vấn đề:

  • Có cách nào để Calibrate máy in mã vạch Intermec ( by Honeywell ) PM23c không có bảng điều khiển LCD ?
  • Làm sao để calibrate bằng tay nhãn trên máy in mã vạch PM43 không có màn hình hiển thị ?
  • Cách in ra nhãn in test “Test Label Set” ?

Giải quyết vấn đề:

Dưới đây là các bước thực hiện quá trình calibration nhãn bằng tay đối với dòng máy in “ Icon Printer”:

1.      Tắt máy in và đợi khoảng 30 giây.

2.      Mở máy in lại. Máy in sẽ khởi động bình thường và tất cả các đèn LED sáng, từng đèn một, sau đó chúng tắt.

3.      Đợi đến khi chỉ còn 2 đèn LED sáng, ấn và giữ nút “Feed/Pause”.

4.      Một nhãn đầu tiên sẽ được in  “ Calibration Test Label”, nhả  nút “Feed/Pause”. Khi đó ba nhãn sẽ tiếp tục được in như định dạng dưới đây.

 Định dạng nhãn Test:

 

First Page

a.     Serial Port Settings:

                                          i.    Baud Rate:
DEFAULT: "115,200"

                                         ii.    Data Bits:
DEFAULT: "8"

                                        iii.    Parity:
DEFAULT: "None"

                                        iv.    Stop Bits:
DEFAULT: "1"

                                         v.    Flow Control

1.     Hardware:
DEFAULT: "Disable"

2.     ENQ/ACK:
DEFAULT: "Disable"

3.     XON/XOFF To:
DEFAULT: "Disable"

4.     XON/XOFF From:
DEFAULT: "Disable"

                                        vi.    New Line Character:
DEFAULT: "CR/LF"

       Second Page

a.     Ethernet Settings

                                          i.    MAC ADDRESS: <MAC Address> (NOT-EDITABLE)

                                         ii.    Primary DNS Server: <Reported Primary DNS Server>

                                        iii.    Secondary DNS Server: <Reported Secondary DNS Server>

b.     Ethernet IPv4 Settings

                                          i.    IP Assignment Method:
DEFAULT: "DHCP"

                                         ii.    IP Address: <Reported IPv4 Address>

                                        iii.    Subnet Mask: <Reported Subnet Mask>

                                        iv.    Default Router: <Reported Default Router>

                                         v.    DHCP Response: <Reported DHCP Response>

c.     Ethernet IPv6 Settings

                                          i.    IP Assignment Method:
DEFAULT: "Automatic"

                                         ii.    IP Address: <Reported IPv6 Address>

      Third Page

a.     Media & Printing Configuration

                                          i.    Media Type:
DEFAULT: "Media with Gaps"

                                         ii.    Print Method:
DEFAULT: "With Ribbon (TTR)" if TTR-Capable. "No Ribbon (DT)" otherwise

                                        iii.    Print Area

1.     Media Mrgin (X):
DEFAULT: "0.12 inch"

2.     Media Width:
DEFAULT: "4.13 inch"

3.     Media Length: <Calibrated> (No 'DEFAULT')

                                        iv.    Start Adjust:
DEFAULT: "0.55 inch"

                                         v.    Stop Adjust:
DEFAULT: "0 inch"

                                        vi.    Action

1.     Power Up Action:
DEFAULT: "No Action"

2.     Head Down Action:
DEFAULT: "No Action"

     Fourth Page

a.     System Information

                                          i.    Firmware Version: <Reported Firmware Version>

                                         ii.    Product Name: <Reported Printer Model>

                                        iii.    Printer Configuration Number: <Reported Config Number>

                                        iv.    Printer Serial Number: <Reported Serial Number>

                                         v.    System Name: <First-Four-Chars of Config Number >-<Reported Serial Number>

                                        vi.    Command Language: <Reported Command Language>

                                       vii.    Printhead Resolution: <Reported Printhead Resolution> (in dots-per-mm)

                                      viii.    Mean Printhead Resistance: <Reported Mean Printhead Resistance>

                                        ix.    Flash Memory Information

1.     Available Memory: <Reported Available Flash Memory>

2.     Total Memory: <Reported Total Flash Memory>

                                         x.    Total RAM: <Reported Total RAM>

                                        xi.    Free RAM: <Reported Free RAM

 

Áp dụng:

  • Máy in mã vạch PM23, PM43
  • PrintSet v5

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com