Đặt vấn đề:

  • Cách cấu hình gán tự động ENTER ( CR) key  hoặc Tab trên máy kiểm kho Intermec ?
  • Cách vô hiệu hóa ENTER key or Tab trên máy kiểm kho Intermec ?

Giải quyết vấn đề:

Để cấu hình tự động ENTER ( CR ) hoặc Tab sau mỗi lần đọc mã vạch . Chúng ta đến mực POSTAMBLE Setting, và thực hiện theo các bước dưới đây:

Đối với ENTER (CR ):

‘Start’ > ‘Settings’ > ‘System’ > ‘Intermec Settings’ > ‘ Data Collection’ > ‘Internal Scanner’ > ‘Symbology Options’ > ‘Postamble’. Mở trường này lên và điền : \r

Đối với TAB:

Start’ > ‘Settings’ > ‘System’ > ‘Intermec Settings’ > ‘ Data Collection’ > ‘Internal Scanner’ > ‘Symbology Options’ > ‘Postamble’. Mở trường này lên và điền : \t

Để hủy cả hai chế độ này( CR hoặc TAB ) , chỉ cần đưa “ Postamble” về trống ( trắng ).

Áp dụng:

  • Máy kiểm kho:  730, 74x, 75x, 76x, CK3x(xx), CK6x(xx), CK7x, CN2x, CN3(x), CN4(x), CN5x, CN7x, CS4x, CV3x
  • Hệ điều hành: Windows Mobile 2003, Windows Mobile 5, Windows Mobile 6.1, Windows Embedded Handheld

 

 

 

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com