Đặt vấn đề:

  • Tôi có thể cấu hình AP7532 controller AP7522 ?
  • Áp dụng:
  • AP75xx
  • AP65xx
  • WiNG 5.9.0.0

Giải quyết vấn đề:

Bắt đầu Firmware WiNG 5.9.0, một AP75xx Virtual Controllerr (ngoại trừ AP7502) có thể quản lý các AP75xx khác ( chỉ áp dụng cho dòng AP75xx).

Ví dụ: AP7562 có thể quản lý AP7532 và AP7522, nhưng không thể quản lý dòng AP65xx.

Đối với AP65xx Virtual Controller chỉ có thể quản lý trong dòng AP65xx. Mọi thay đổi có thể tham khảo thêm firmware release

Xem thêm:

 

Cheer !

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com