Đặt vấn đề:

·        Các bước reset Factory Default máy đọc mã vạch Honeywell 1900 bằng EZConfig ?

·        Cách đưa máy về trạng thái customs default settings bằng EZConfig ?

·        Tùy chọn nào trên EZConfig để reset máy đọc mã vạch Honeywell về mặc định ?

Giải quyết vấn đề:

Để thực hiện Factory Default máy đọc mã vạch Honeywell bằng EZConfig, làm theo các bước dưới đây:

1.      Kết nối máy đọc mã vạch với máy in.

2.      Mở EZConfig và click Connected Device.

3.      Sau khi đã kết nối với máy đọc, màn hình sẽ hiển thị máy đọc với ô vuông màu xanh bao quanh thiết bị.

4.      Click Configure Device.

5.      Click Reset to Default

6.      Xuất hiện cửa sổ nhắc : Do you really want to reset to default ?

7.      Click OK tới cửa sổ nhắc tiếp theo. Click OK.

8.      Máy đọc đã được reset Factory Defaults.

Áp dụng:

 ·        Máy đọc mã vạch Honeywell : 3800i / 3800r / 38x0 / 56x0 / 58x0, 38x0g, Granit 191Xi, Hyperion 1300g, Voyager 12xxg, Voyager 1400g, VuQuest 3310g, Xenon 190X, Granit 1980i, Granit 1981i, Voyager 1450g, Voyager 1452g, HF500

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com